Chuseok(Korean Thanksgiving day) event

Publisert by

Chuseok(Korean Thanksgiving day) event
On September 30, there was a Chuseok event at the Korean Language School in Norway. The Korean Language school was established in 1997, and since then the Chuseok event has been held every other year.

The Chuseok event started with the greeting speech of the school’s principal Hye-kyung, Kim and the Korean ambassador Hae-yoon, Park. There were more than 120 visitors that enjoyed various traditional Korean playing and games, Golden Bell quiz and K-pop. The visitors enjoyed many kinds of homemade Korean foods made by the school teachers.

Thank you all for attending, thank you to the Korean ambassador for visiting, and thank you to the Korean school’s teachers and leaders for the preparations!

The next Chuseok event will be held in autumn 2019.

  • 2019’s Chuseok event will be available for the Korean language school students and the guests who have received invitations. **

추석행사
9월 30일 , 노르웨이 한글 학교에서 추석 행사가 열렸습니다. 한글학교는 1997년 개교 이래, 2년에 한 번씩 추석 행사를 개최해 왔습니다.

박해윤 한국 대사님과 김혜경 한글학교 교장 선생님의 인사 말씀으로 시작된 이번 행사는, 120 명 이상의 방문객들로 매우 열띤 분위기였습니다. 다양한 한국의 전통 놀이, 골든 벨 퀴즈 및 K-pop 즐길 수 있었습니다. 교사들이 직접 만든 한국 음식들은 학생들로부터 큰 찬사를 받았습니다.

참석해 주신 모든 분들에게 감사 드립니다. 방문해 주시고 인사 말씀으로 자리를 빛내 주신 대사님, 행사를 준비하고 수고하신 한글학교 모든 선생님들과 이사진들께 감사의 말씀을 전합니다.

다음 추석 행사는, 2019년 가을에 열릴 예정입니다.

2019년 추석행사에는 한글 학교 학생들 및 학교로부터 초청장을 받은 분들만 참석하실 수 있습니다.
Archive // Arkiv

Enjoy our lively community on Facebook

Get to know the school better by following us on Facebook // Bli bedre kjent med skolen gjennom å følge oss på Facebook

Latest news // Siste nyheter

Archive // Arkiv

Links